WMO – UWV – Fondsen

Vergoedingsmogelijkheden

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is de wet die zorgt dat mensen met een beperking de voorzieningen en hulp krijgen die ze nodig hebben. Mensen die in aanmerking komen voor deze ondersteuning komen in alle leeftijdsgroepen en milieus voor. Het zijn voornamelijk de ouderen en gehandicapten die deel uit maken van deze groep. De WMO zorgt ervoor dat iedereen in Nederland kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de WMO zelf uit en iedere gemeente legt andere prioriteiten en regels. Het is daarom raadzaam om te kijken naar de WMO van de gemeente waar de persoon in kwestie woont.

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

Het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen de Ziektewet, de WW en de WAO. Daarnaast ook de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ. UWV is tevens ook houdster van de Polis administratie, wat een van de basisregistraties van de Nederlandse overheid is.

UWV beoordeelt of een werknemer recht heeft op een uitkering, gebaseerd volgens de genoemde regelingen en wetten. Ook bepalen ze de hoogte en de duur van deze uitkering. Hierbij is het UWV de verstrekker van de uitkeringen.

Tot slot voert het UWV enkele regelingen uit de Wet arbeid en zorg uit, zoals de zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering. Ten slotte is UWV verantwoordelijk voor re-integratie van werklozen en arbeidsongeschikten die niet werkzaam zijn. Hier gebruikt het UWV instanties voor.

WMO Freedom tips 2021